Aus der Pfarrchronik von Zettwing

Aus der Pfarrchronik von Zettwing

bearbeitet von Gertrud Schöllhammer und Hubert Roiß

Die Grundherrschaften/Majitelé panství
verpfändet Peter von Rosenberg Zettwing um 83 Mark Silber an den oberösterreichischen Adeligen Bohunko von Harrach in der Herrschaft Freistadt 1326 Petr z Rožmberka zastavuje Cetviny za 83 hřiven stříbra hornorakouskému šlechtici Bohunkovi z Harrachu na panství Freistadt.
gehört Zettwing um Amt und Gericht in Leopoldschlag 1356 Cetviny náleží pod správu a soudní moc v Leopoldschlagu.
kommt Zettwing wieder zur Herrschaft Rosenberg 1379 Cetviny opět náleží k panství Rožmberk.
Herrschaft der Schwamberger 1611 Vlastnictví přechází na rod Švamberků.
Kaiser Ferdinand II. (1619-1637) übergibt die enteignete Herrschaft der Schwamberger an den Feldherrn Karl Bonaventura von Buquoy mit den Besitztümern in Gratzen, Rosenberg und Sonnberg 1620 Císař Ferdinand II. (1619-1637) předává konfiskované panství Švamberků polnimu maršálovi Karlu Bonaventurovi Buquoyovi s Novými Hrady, Rožmberkem a Žumberkem
Die Zettwinger beteiligen sich nicht an den Bauernunruhen. Gräfin Maria Magdalena von Buquoy erzwingt die Gegenreformation in Zettwing und 1626 Obyvatelé Cetvin se neúčastní selských nepokojů. Hraběnka Marie Magdaléna Buqouyová prosazuje v Cetvinách protireformaci
befreit die Bauern von der Leibeigenschaft. 1633 a osvobozuje sedláky od nevolnictví.

Kirche und Schule/Kostel a škola
soll bereits eine Kirche bestanden haben 1285 První zmínka o existenci kostela.
erteilt Erzbischof Johann von Prag allen einen 40tägigen Ablass, die in der Marienkirche beichten und spenden 1384 Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna uděluje 40denní odpustek všem, kteří se v kostele Panny Marie účastní zpovědi a skládají dar (Archiv Třeboň).
wird ein Schulbetrieb erwähnt 1541 První zmínka o činnosti školy.
Errichtung des neuen Friedhofs außerhalb des Ortes 1792 Zřízení nového hřbitova mimo katastr obce.
werden 18 Knaben und 16 Mädchen unterrichtet 1779 Školu navštěvuje 18 chlapců a 16 dívek.
Beim Marktbrand werden die Kirchenglocken ein Raub der Flammen 1795 Při požáru obce padnou plamenům za oběť kostelní zvony.
Zwiebelturm und Neuanschaffung von vier Kirchenglocken 1796 Pořízení cibulové báně kostela a čtyř nových kostelních zvonů.
Schulneubau auf Pfarrgrund für 170 Schüler 1842 Stavba nové školy pro 170 žáků na pozemku fary.

Der Markt Zettwing
Im 16. Jahrhundert fördern die Rosenberger Handel und Gewerbe. Bis 1945 ist Zettwing ein typischer südböhmischer Handwerkerort V 16. století podporují Rožmberkové obchod a řemeslo. Až do roku 1945 jsou Cetviny typickou jihočeskou řemeslnickou obcí.
Zettwing wird als „Markt“ bezeichnet 1418 Cetviny jsou poprvé zmíněny jako „městečko“.
Peter von Rosenberg verleiht Zettwing am Tag des hl. Mauritzius (22.9.) einen Jahrmarkt, jeden Donnerstag einen Wochenmarkt sowie das Wappenrecht der fünfblättrigen Rose im silbernen Feld. 1498 Petr z Rožmberka propůjčuje Cetvinám právo výročního trhu na den sv. Mořice (22.9.), týdenního trhu o každém čtvrtku a právo užívání erbu pětilisté růže ve stříbrném poli.
Wilhelm von Rosenberg erteilt den Zettwinger Bürgern das Braurecht 1563 Vilém z Rožmberka uděluje měšťanům Cetvin právo vařit pivo.
Die Rosenberger gründen die „Herrenmühle“. Es besteht Mühlenzwang. 1593 Rožmberkové zakládají „panský mlýn“ s povinností poddaných mlít zrno pouze zde.
Eine Zollstätte wird errichtet. 1596 Je zřízena celní stanice.
Eine widerrechtliche Salzniederlage wird verboten. 1623 Zákazem je zrušen nepovolený sklad soli.
Vereinbarung über die Holzschwemme in der Maltsch mit den Märkten Leopoldschlag, Zettwing und Windhaag 1685 Společná úmluva o plavení dřeva na Malši mezi městečky Leopoldschlag, Cetviny a Windhaag,
arbeiten in Zettwing 37 Handwerkermeister mit 11 Gesellen und 14 Lehrlingen 1841 V Cetvinachá působí 37 mistrů řemesel s 11 tovaryši a 14 učni.
Letzte Holzschwemme der Herrschaft Kinsky aus Sandl 1920 Poslední plavba dřeva z panství Kinských v Sandlu.

Schicksalsjahre/Osudové roky
Die Hussitenwirren im 15. Jhdt. Husitské nepokoje v 15. století
Auch Zettwing wird immer wieder bedrängt. Im benachbarten Mühlviertel werden Kirchen zerstört, nicht jedoch in Zettwing. 1420 bis 1434 Taktéž Cetviny se nacházejí v trvalém ohrožení. V oblasti Mühlviertlu jsou zničeny kostely, kostel v Cetvinách zůstává ušetřen.
Die Hussiten brandschatzen Zettwing und erpressen 60 Goldgulden 1476 Husité drancují Cetviny a vymáhají výkupné 60 zlatých.
Dreißigjähriger Krieg (1618-1648) Třicetiletá válka (1618-1648)
Söldner des kaiserlichen Generals Heinrich von Dampierre überfallen Zettwing, plündern die Kirche und stecken Häuser in Brand. Die Bewohner werden obdachlos und flüchten in die Wälder. 1619 Žoldnéři císařského generála Jindřicha Dampierra přepadnou Cetviny, vyplení kostel a zapálí domy. Obyvatelé jsou bez přístřeší a chrání holý život útěkem do lesů.
Verletzte abgedankte Soldaten betteln sich durch und machen die Wege unsicher. 1648 Z bojišť táhnou krajem ranění a žebrající vojáci, cesty se stávají nebezpečnými.

Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik