Cetviny - Zettwing

Plakat zur Sonderausstellung "Cetviny/Zettwing" | © Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt
Dokumentation der Ausstellung
Cetviny - Zettwing
Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte / Česká vesnice píše historii
Zeitraum:
02.07.2021  -  31.10.2021
Texte:
Dr. Roiß Hubert
Kuratiert von:
Dr. Roiß Hubert
Mgr. Slavik Ivan
Thema:
Politik, Recht und Gesellschaft

Zur Ausstellung
Der unmittelbar an der oberösterreichisch-südböhmischen Grenze 17 km nördlich von Freistadt an der Maltsch gelegene, dem Erdboden gleich gemachte ehemalige Handwerkermarkt hat im 20. Jahrhundert acht dramatische politische Umbrüche erlebt, die in der Landschaft und bei den Menschen tiefe Spuren hinterlassen haben.

Folgende Meilensteine der bewegenden Ortsgeschichte werden behandelt:

  • der Weg von der Monarchie 1526-1918 zur neuen Staatsgrenze in der 1. Tschechoslowakischen Republik,
  • der Anschluss an Oberdonau im Deutschen Reich 1938,
  • die Aussiedlung der deutschsprachigen Einwohner 1946,
  • die kommunistische Machtergreifung 1948 mit der Todeszone am „Eisernen Vorhang“ 1951 und
  • der Abriss des Ortes 1955/56.

Einzig die Militärstation, das Zollamt und die Kirchenruine blieben 1989 als „Mahnmal der Geschichte“ von den 105 Häusern übrig. Durch ein tschechisch-deutsch-österreichisches Gemeinschaftsprojekt ist die gotische Maria-Geburt-Kirche mit 600 Jahre alten Fresken seit 2007 wieder zu einem spirituellen und touristischen Anziehungspunkt geworden.

Authentische Aussagen von Zeitzeugen, Familiengeschichten mit historischen Bild-Collagen, Kurzfilme, digitale Fotoserien und ein Marktmodell auf dem Katasterblatt von 1826 ermöglichen einen nachdenklichen Einblick in die Geschichte dieses ausradierten böhmischen Grenzortes.

„ZETTWING. Lernen aus der Vergangenheit…“ will bei den Besuchern zu einem Nachdenkprozess mit Gegenwartsbezug anregen. Denn „für das Zusammenleben der Nationen sind drei Dinge wichtig: aus der Geschichte lernen…  Vorurteile bekämpfen…  zu Toleranz erziehen“, so der österreichische Journalist Hugo Portisch (1927-2021).
 

O výstavě
Zaniklé a zmizelé městečko Cetviny, ležící původně bezprostředně na jihočesko-hornorakouské hranici na řece Malši 20 km jižně od Kaplice, zažilo ve 20. století osm dramatických politických změn, které zanechaly hluboké stopy na tváři krajiny i v životě zdejších obyvatel.
Jako milníky historie obce jsou ve výstavě zdůrazněna období:

vývoj od období monarchie 1526-1918 k ustavení nové státní hranice 1. Československé republiky,
násilné připojení k župě Oberdonau v Německé říši v roce 1938,
vysídlení německy hovořícího obyvatelstva v roce 1946,
komunistický převrat v roce 1948 a vytvoření zóny smrti na „železné oponě“ po roce 1951
období zániku místa v letech 1955/56.

Z původních 105 domů se jako „varovné svědectví historie“ zachovaly do roku 1989 pouze zříceniny místního kostela, budova starého celního úřadu a kasárna pohraniční vojenské posádky. Gotický kostel Narození Panny Marie s 600 let starými vnitřními freskami se díky společnému česko-německo-rakouskému projektu  obnovy stal od roku 2007 místem duchovního odkazu i turisticky přitažlivou lokalitou.

Autentnické výpovědi pamětníků, příběhy zdejších rodin s obrazovými kolážemi, krátké filmy, digitální fotografické série a model městečka na katastrální mapě z roku 1826 umožňují bližší náhled na historii dnes již neexistujícího hraničního městečka v Čechách.

„Cetviny. Poučení z minulosti…“ je vedeno snahou vzbudit v návštěvníkovi přemýšlení o minulosti se vztahem k problematice současné doby.
„Pro soužití národů jsou důležité tři věci: poučit se z minulosti, odstranit předsudky a vychovávat k toleranci.“
rakouský novinář Hugo Portisch (1927-2021)